Brukervilkår og personvern

Sist oppdatert: 9.mai 2018JOBYY tilbyr en online applikasjons tjeneste som formidler budskap om tjenester og oppdrag mellom oppdragsgiver og oppdragstaker som nærmere formulert i disse vilkår. Informasjon, tjenester og oppdrag fra JOBYY er tilgjengelig på nettsiden JOBYY.no og på applikasjon for mobiltelefoner og nettbrett. Applikasjonen støttes på plattformer som Android og IOS.

Vilkårene

Disse vilkårene gjelder for all bruk av og tilgang til online applikasjon JOBYY, nettstedet JOBYY.no, samt enhver tilknyttet tjeneste eller service, uavhengig av om du er en registrert bruker eller ikke. Du – eller den du opptrer på vegne av – er juridisk bundet av vilkårene og forpliktet til å overholde de betingelser som gjelder for bruk av applikasjons-verktøyet. I tillegg gjelder JOBYY`s personvernpolicy som du oppfordres til å sette deg godt inn i. Vi gjør særskilt oppmerksom på at oppgjør for oppdrag og tjenester skal skje etter egen avtale mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Applikasjons-tjenesten JOBYY formidler kun kontakten mellom oppdragsgiver og oppdragstaker og opptrer derfor ikke som en part i de avtalene som her inngås.Applikasjonen Generelt

JOBYY tilbyr kun applikasjonen som oppretter og formidler kontakt mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. JOBYY er i seg selv ikke en oppdragsgiver eller oppdragstaker for oppdrag og tjenester på applikasjons-verktøyet. JOBYY kan ikke og har ikke kontrollert kvaliteten, lovligheten eller profesjonaliteten av det som tilbys gjennom applikasjonen. JOBYY fraskriver seg ethvert ansvar for de krav, forventninger, forpliktelser og annet som oppdragsgiver og/eller oppdragstaker måtte ha både i forhold til de tjenester og oppdrag som tilbys gjennom applikasjonen, avtaler som inngås og det som ytes mellom partene. Bruk av applikasjonen og de avtaler som inngås mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er den enkeltes ansvar og risiko. JOBYY har ikke plikt til å undersøke brukerne av tjenesten nærmere, men forbeholder seg retten til å kunne gjøre dette. Applikasjonen er kun tillatt brukt mellom parter i Norge for oppdrag som skal utføres i Norge. All kommunikasjon skal foregå på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Brukere må være fylt 13 år.Identitetskontroll

JOBYY gjennomfører visse undersøkelser for å avdekke riktig identitet for brukere av Tjenesten. Det innebærer imidlertid ikke at JOBYY kan komme med uttalelser om, bekrefte eller godkjenne identiteten til brukerne av Tjenesten. JOBYY forbeholder seg retten til å kredittsjekke brukere av Tjenesten. Brukerne anbefales å gjøre de undersøkelser de finner nødvendig for å avdekke motpartens identitet før avtale inngås.Din konto og innlogging

For å bruke JOBYY logger du deg inn ved å bruke dine Facebook-innloggingsdetaljer. Når du gjør dette, autoriserer du oss til å få tilgang til og bruke din Facebook-kontoinformasjon, For å få mer informasjon om de opplysningene vi samler inn fra deg, og om hvordan vi bruker dem, anbefaler vi at du leser våres Personverns erklæring.Du er ansvarlig for å sørge for konfidensialiteten for dine innloggings akkreditiver som du bruker for å logge inn på JOBYY; og du alene er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer ved bruk av disse akkreditivene. Hvis du tror at noen har skaffet seg tilgang til kontoen din, skal du straks ta kontakt med support@jobyy.no.Plikter ved bruk av tjenesten

Som bruker av applikasjonen plikter du å følge de lover, regler, forskrifter og pålegg fra offentlig myndighet som kan gjelde for din bruk av applikasjonen. I forbindelse med din bruk av applikasjonen kan du ikke og samtykker i at du ikke vil;- bruke spion-programvarer, andre hjelpemidler eller prosesser for å skade applikasjonen, eller skaffe deg tilgang til områder på applikasjonen som ikke er alminnelig tilgjengelig og som du heller ikke er innvilget tilgang til fra JOBYY. - oppnå tilgang til eller bruke ikke-offentlige områder av applikasjonen, eller gjøre forsøk på å teste sårbarheten av systemet, eller bryte sikkerhets- og autorisasjonsordninger. - misbruke varemerke eller andre immaterielle rettigheter tilhørende JOBYY. - kopiere, lagre eller på annen måte få tilgang til eller bruke informasjon som finnes på applikasjonen til formål som ikke er uttrykkelig tillatt etter disse vilkårene. - gripe inn eller skade rettigheter til JOBYY, eller rettighetene til en annen person eller enhet, inkludert , uten begrensning, immaterielle rettigheter, personvern og kontraktsmessige rettigheter. - gjøre inngrep i eller skade applikasjonen, inkludert, uten begrensning, bruk av virus, roboter, trojanske hester, eller lignende metoder eller teknologi. - tilby tjenester som du ikke lovlig kan tilby, hvor du ikke har tilstrekkelig kompetanse eller andre forutsetninger for å utføre oppdraget tilfredsstillende. - søke å overføre oppdragsgivere eller oppdragstakere til en konkurrerende tjeneste uten skriftlig tillatelse fra JOBYY. - benytte applikasjonen til å finne en oppdragsgiver eller oppdragstaker for så å inngå avtale med vedkommende utenfor applikasjonen. - opptre truende, voldelig, fornærmende, rasistisk eller trakasserende som bruker av applikasjonen. deaktivere, dekode eller på annen måte omgå teknologiske tiltak iverksatt av JOBYY eller tredjepart (inkludert en annen bruker) for å bruke eller beskytte applikasjonen og informasjon som er tilknyttet applikasjonen. bruke applikasjonen til kommersielle formål, eller andre formål som ikke er uttrykkelig tillatt av JOBYY, herunder uriktig fremstille din tilknytning til applikasjonen og selskapet. Brudd på et eller flere av punktene ovenfor eller i vilkårene for øvrig gir JOBYY rett til å undersøke og forfølge forholdet rettslig, og JOBYY forbeholder seg retten til å benytte enhver lovlig sanksjon som følge av slikt brudd.

Ansvar

Applikasjonen leveres i sin helhet slik den er. Tjenesten vil være gratis i en tids begrenset oppstartsperiode. Vi leverer ingen garantier for tilbudene som kommer fram i Applikasjonen eller for at brukerne vil møte dine krav, det være seg til kvalitet, pålitelighet, betalingsevne og betalingsvilje. Ingen informasjon, muntlig eller skriftlig fra JOBYY, eller fremstilt gjennom Applikasjonen skal utgjøre noen garanti fra JOBYY, med mindre det uttrykkelig fremgår av disse vilkår. JOBYY kan ikke holdes ansvarlig for skader på ting/gjenstander, person, tap av data eller for tap som anses som indirekte.Som bruker er du ansvarlig for all kommunikasjon gjennom Applikasjonens kommunikasjonskanal. JOBYY overvåker og kontrollerer ikke kommunikasjonen som finner sted mellom de forskjellige partene på Applikasjonen, og fraskriver seg alt ansvar for uttalelser som måtte komme fra brukere eller andre på Applikasjonen.Tredjeparts nettsted og/eller ressurser Applikasjonen kan inneholde annonser eller lenker til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Du erkjenner og godtar at JOBYY ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten eller riktigheten av slike nettsteder eller ressurser. Eventuelt ansvar som oppstår som følge av bruk av slike nettsteder og ressurser eller dets innhold, tilligger deg som bruker. JOBYY oppfordrer deg alltid til å sette deg inn i vilkår og policyer som gjelder for slikt nettsted eller ressurs.Skadesløsholdelse

Som bruker er du forpliktet til å holde JOBYY, dets samarbeidspartnere, ansatte, styremedlemmer og representanter skadesløs for alle krav, forpliktelser, skader, tap og utgifter som er knyttet til din tilgang til eller bruk av applikasjonen, eller ditt brudd på disse vilkårene.Offentlige krav

JOBYY kan bli pålagt å samle inn informasjon om bruk av tjenesten, og forbeholder seg retten til å innhente informasjon og utlevere dette til offentlige myndigheter i den utstrekning det blir pålagt.Brukerne er selv ansvarlig for å holde seg orientert om gjeldende regler, herunder skatteregler, og fortløpende rapportere korrekt og fullstendig til offentlige myndigheter, samt å betale de krav som måtte fremsettes av myndighetene. I den utstrekning JOBYY blir, eller risikerer å bli pålagt en forpliktelse til å innkreve informasjon om skatter og avgifter, forbeholder JOBYY seg retten til dette.I den utstrekning JOBYY publiserer generell informasjon om skatt og avgift, gjelder fremdeles at oppdragstaker og oppdragsgiver selv er ansvarlige for sine skatteforhold, at beskrivelsene kun er ment som generelle veiledninger som ikke gir noen uttømmende beskrivelse, at skattereglene kan endres raskt, også med tilbakevirkende kraft, at du som bruker oppfordres til å søke råd om hva som gjelder for akkurat deg og at JOBYY ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle feil i beskrivelsene eller skatte ansvar som du som bruker pådrar deg. Brukerne av applikasjonen omtales som oppdragsgiver og oppdragstaker uten at det er tatt stilling til hvordan de blir å behandles skatte- og avgifts rettslig. For ytterligere informasjon anbefaler JOBYY at du leser mer på skattemyndighetenes informasjonssider eller besøker nærmeste skattekontor for veiledning og instruksjoner. JOBYY anbefaler også på det sterkeste å delta på kurs, seminarer og konferanser relatert til skatt og skattemyndigheter.JOBYY er en gratis applikasjon i en tids begrenset oppstartsfase og fungerer som formidler av tjenester og oppdrag mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Det er oppdragsgiver og oppdragstaker eget ansvar å holde seg oppdatert på gjeldende lover og bestemmelser vedrørende skatt, avgift og inntekt. Begrensning på tilbud av tjenester: visse tjenester fordrer offentlig tillatelse, eller er av andre grunner holdt utenfor det som er tillatt å tilby eller etterspørre gjennom applikasjonen. Disse er for tiden tjenester av kriminell eller seksuell karakter, finansielle tjenester, massasje, au pair, kjørelærer, persontransport, reparasjon av kjøretøy, elektriker oppdrag, rørlegger oppdrag og montering av varmepumpe.Rett til informasjon JOBYY skal ha tilgang til og har rett til å fremlegge informasjon som er pålagt oss etter lov eller beslutning fra offentlig myndighet. JOBYY skal også ha rett til å innhente og fremlegge informasjon for å svare på påstander mot JOBYY, håndheve avtaler, hindre eller avdekke det som med rimelighet kan utgjøre straffbare forhold, beskytte JOBYY's eller tredjeparts rettigheter og videreutvikle Applikasjonen. JOBYY forbeholder seg retten til å lagre informasjon om brukerne som blir registrert i applikasjonen, slik som hvilke oppdrag en bruker har registrert eller vist interesse for, bruksområder eller andre aktiviteter i applikasjonen.Immaterielle rettigheter

Applikasjonen, nettsted og alle andre tilknyttede tjenester og innhold er beskyttet av regler om opphavsrett, varemerker og øvrige immaterielle rettigheter. JOBYY AS har eksklusiv eiendomsrett til slike immaterielle rettigheter, og brukere har ingen rett til å fjerne, endre, eller bruke de immaterielle rettighetene uten at det er eksplisitt og skriftlig tillatt av JOBYY. Forutsatt at du overholder vilkårene slik angitt her, gir JOBYY deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å laste ned og installere en kopi av applikasjonen på hver mobile enhet eller datamaskin som du eier eller kontrollerer, og kjøre en slik kopi av applikasjonen utelukkende for ditt eget personlige bruk.Ved tilgang gjennom tredjeparter, eksempelvis Apple App Store eller Google Play, kan det gjelde egne vilkår som du forutsettes å sette deg inn i og innrette deg etter. Registrering For å kunne tilby eller opprette oppdrag gjennom applikasjonen må du registrere deg som bruker og bli medlem. Registrering skjer ved registrering via din Facebook-profil. Det er kun tillatt med ett medlemskap for hver juridiske eller fysiske person. Du plikter å oppgi nøyaktige og fullstendige opplysninger og kontinuerlig oppdatere disse ved endringer. JOBYY står fritt til å godta eller forkaste medlems-registreringer, og forbeholder seg retten til å suspendere eller slette ditt medlemskap og din tilgang til applikasjonen dersom du oppretter flere bruker identiteter eller dersom gitte opplysninger viser seg å være uriktige, unøyaktige, ufullstendige eller for øvrig i strid med de generelle vilkårene i denne avtalen.JOBYY vil bruke oppgitt adresse og e-postadresse ved kommunikasjon med deg som bruker, og meldinger sendt til oppgitte adresser skal anses som mottatt av deg. Brukernavn og passord for din konto er strengt personlig og skal holdes hemmelig. Du er ansvarlig for andres bruk av ditt medlemskap, og dersom du blir kjent med uautorisert bruk plikter du å varsle JOBYY umiddelbart. Det er ikke tillatt å registrere et brukernavn som er navnet på en annen fysisk eller juridisk person, eller et brukernavn som kan være egnet til å forveksles med en annens navn eller varemerke, eller et navn som ellers er støtende, vulgært og uanstendig.Tilbud om oppdrag

Tilbud og aksept: Dersom du har et oppdrag som du ønsker utført, registrerer du oppdraget gjennom applikasjonen ved å trykke på en knapp som heter «legg ut jobb». Du blir så bedt om å legge ut informasjon og bilder av oppdraget med en kort beskrivelse, en pris du som oppdragsgiver er villig til å betale og hvor oppdraget skal utføres (google plassering). Oppdraget vil så bli lagt ut på et offentlig kart. Applikasjonen vil utstede en elektronisk kvittering for oppdraget som er lagt ut.Etterspørsel registreres ved at man søker etter tilgjengelige oppdrag på kartet med en radius på opptil 200 km og melder sin interesse for oppdrag som er lagt ut. Når oppdragstaker velger å se spesifikasjonene på en jobb, vil du ha mulighet til å opprette en samtalelogg med oppdragsgiver. Her vil du få muligheten til å kommunisere med oppdragsgiver, samt kunne akseptere jobben som den er med den satte prisen, eller du kan sende nytt forslag på tilbud til oppdragsgiver der du selv foreslår en pris for å fullføre jobben, da vil det igjen bli opp til oppdragsgiver å akseptere eller avslå tilbudet. Samtaleloggen kan også brukes til å kommunisere dersom det skulle være noe uklart i forhold til oppdraget/jobben.Et oppdrag som er lagt ut kan trekkes tilbake så lenge det ikke er akseptert. Dersom oppdraget trekkes, vil det ikke lenger være synlig i oversikten over oppdrag som ønskes utført. Både oppdragsgiver og oppdragstaker kan kansellere et akseptert oppdrag inntil det er påbegynt. Hvis en oppdragstaker kansellerer, vil oppdraget automatisk legges ut som ledig oppdrag igjen. Når jobben er ferdig kreves det at oppdragsgiver klikker på knappen for utført oppdrag. Deretter oppfordres oppdragsgiver til å gi en vurdering av arbeidet som er utført og den personen som utførte arbeidet.Dersom en jobb ikke er utført tilfredsstillende og arbeidstaker ikke får honorar for utført arbeid, eller det er andre årsaker til at det oppstår konflikter mellom brukere, har applikasjonen en «rapporter bruker» knapp, der brukere kan rapportere andre brukere om forhold relatert til oppdrag som er publisert på applikasjonen. Da må vedkommende trykke på alternativ knappen oppe i høyre hjørnet inne i samtaleloggen. Herfra kan arbeidstaker rapportere og/eller blokkere bruker for at JOBYY skal motta en nærmere angivelse av forholdet. JOBYY har ikke ansvar for å løse konflikter mellom brukere, men kan vurdere og ta stilling til om det har vært misbruk av tjenester og avtaler samt brudd på vilkår. Beskrivelse av deg som oppdragsgiver skal være sannferdig og riktig. Ved bruk av illustrasjonsbilder eller annet tilsvarende materiale, skal det angis at det kun er ment som illustrasjon. Adresse som oppgis i en etterspørsel eller i et tilbud skal være din folkeregistrerte adresse eller stedet der oppdraget skal utføres.Vederlaget

Et tilbud som inneholder prisinformasjon skal angi prisen for fullføring av det aktuelle oppdrag inkludert merverdiavgift dersom dette tilkommer. For øvrig skal det svares vederlag i tråd med tilbud og aksept mellom partene. JOBYY oppfordrer deg alltid til å sette deg inn i de aktuelle lovene som gjelder skatt og merverdiavgift for utførelse av arbeid og tjenester.Oppdragsgivers ansvar: Som oppdragsgiver har du alene ansvaret for alle tilbud om oppdrag som legges ut via applikasjonen. Dette innebærer at du innestår for at tilbudet ikke er i strid med gjeldende lover eller forskrifter og heller ikke er i strid med tredjeparts rettigheter.Som oppdragstaker av oppdrag bør du vurdere å forsikre deg mot krav som kan oppstå som følge av oppdragets utførelse. Den enkelte oppdragsgiver og oppdragstaker er selv ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser i en avtale som inngås på de vilkår, betingelser og restriksjoner som gjelder. JOBYY er ikke part i avtalen som måtte bli inngått mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, har intet ansvar for oppfyllelse av slik avtale og fraskriver seg ethvert ansvar som oppstår fra eller er relatert til slike avtaler. JOBYY gjennomfører ikke noen selvstendig kontroll av tilbudet og lovligheten av dette, og det forhold at en er registrert som oppdragsgiver eller oppdragstaker skal ikke anses som en anbefaling av vedkommende fra JOBYYs side. JOBYY løser ikke konflikter mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, men kan i rimelig utstrekning bidra med utlevering av registrerte opplysninger i applikasjonen.Ved unnlatt levering av et bekreftet oppdrag, kan JOBYY pålegge deg sanksjoner slik som midlertidig å frata deg muligheten til å tilby oppdrag/tjenester eller svare på forespørsler.Avtaletid: JOBYY kan når som helst – og uten nærmere begrunnelse – si opp denne avtalen til din registrerte e-postadresse. JOBYY kan umiddelbart og uten varsel si opp denne avtalen hvis JOBYY har rimelig grunn til å anta at du har vesentlig misligholdt disse vilkårene eller våre retningslinjer, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle brudd på dine godkjente forståelser angitt i disse vilkårene, at du har oppgitt uriktige, uredelig, utdatert eller ufullstendig informasjon under registreringen av din bruker, har brutt gjeldende lover eller forskrifter, eller at oppsigelse anses som nødvendig av sikkerhetshensyn, for å hindre svindel eller andre straffbare forhold I tillegg kan JOBYY deaktivere din bruker, avbryte eventuelle ventende eller bekreftede tjenester/oppdrag, begrense bruk av eller tilgang til applikasjonen og/eller midlertidig eller permanent suspendere din brukeridentitet hvis du har brutt disse vilkårene eller våre retningslinjer, eller JOBYY har rimelig grunn til å tro at det er nødvendig av sikkerhetshensyn, for å hindre svindel eller andre straffbare forhold.Hvis tiltak som angitt blir iverksatt, kan JOBYY kommunisere til motparter at ventende eller bekreftede bestillinger er kansellert, refundere motpartens utlegg uten at du vil ha rett til noen form for kompensasjon for bekreftede forespørsler som ble kansellert. Hvis du eller JOBYY sier opp denne avtalen, har du ikke krav på å få ut noe av innholdet i applikasjonen. Dersom JOBYY har sagt opp avtalen kan du ikke inngå ny avtale eller på annen måte få tilgang til applikasjonen. Hvis du eller JOBYY sier opp denne avtalen, skal klausuler i disse vilkårene som med rimelighet skal gjelde etter en oppsigelse av avtalen, fortsatt gjelde.Personopplysninger Bruk av applikasjonen innebærer at personopplysninger om brukerne blir innhentet og behandlet av JOBYY. Dette kan være opplysninger som bruker selv har registrert, informasjon innhentet av JOBYY om brukeren, eventuelt gjennom tredjepart, eller informasjon som blir innhentet ved bruk av applikasjonen – eksempelvis tjenester som etterspørres eller tilbys, geografisk posisjon, IP – adresse og teknisk informasjon om brukerens dataenhet. Behandlingsansvarlig for slike personopplysninger er JOBYY ved daglig leder. Behandlingsansvarlig kan kontaktes på adresse som angitt ovenfor.Personopplysningsloven (lov 14.04.2000 nr. 31, https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31) regulerer JOBYY`s bruk av registrerte personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne tilby og videreutvikle applikasjonen, kunde-administrasjon, fakturering, markedsføring og kundeoppfølging, samt forebygging og avdekking av straffbare handlinger. Innenfor de ufravikelige rammer som oppstilles av personopplysningsloven, samtykker brukeren i (1) at JOBYY innhenter, bruker og eventuelt utleverer personopplysninger om brukeren, innenfor de rammer som er gitt i personopplysningsloven med dens forskrifter, (2) at personopplysninger, innenfor rammen av personopplysningsloven, kan utleveres til og behandles av selskapene i JOBYY konsern samt offentlige etater, databehandlere og andre samarbeidspartnere,(3) at JOBYY i forbindelse med registreringen av en bruker innhenter opplysninger om brukeren fra eksterne kilder som for eksempel adresse- og distribusjonsvirksomheter og kredittopplysningsbyrå. JOBYY vil informere og gi opplysninger til brukeren ved innhenting av slike opplysninger jf. personopplysningsloven § 20. Slike opplysninger kan også innhentes senere under kundeforholdet,

(4) at JOBYY, databehandlere og/eller samarbeidspartnere kan bruke opplysningene i forbindelse med fakturering, administrasjon, kredittvurderingsmodeller, kredittstyring og rapportering til myndighetene. Personopplysningene kan også utgjøre grunnlag for markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling og statistikk,

(5) at JOBYY har rett til å anvende personopplysninger innhentet ved bruk av applikasjonen i forbindelse med markedsføring av relevante produkter. Brukeren plikter å gi opplysninger til JOBYY som er nødvendige for at JOBYY skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering. I henhold til personopplysningsloven § 18 har brukeren rett på innsyn i registrerte opplysninger, og behandlingsansvarlig skal – på eget initiativ eller etter anmodning fra brukeren – rette mangelfulle personopplysninger jf. personopplysningsloven § 27. Behandlingsansvarlig skal ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen, jf. personopplysningsloven §

28. JOBYY kan ved henvendelse fra brukeren gi ytterligere informasjon om hvordan personopplysninger håndteres. Endringer JOBYY forbeholder seg retten til når som

helst og uten nærmere varsel å endre applikasjonen og/eller disse vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli lagt ut på nettstedet eller på annen måte via applikasjonen eller underrette deg på annen måte, og ved fortsatt bruk av applikasjonen anses du for å ha godtatt vilkårene. Lovvalg og jurisdiksjon Norsk lov skal regulere disse vilkårene og all bruk av applikasjonen. Tvister skal bringes inn for norske domstoler og Kristiansand tingrett er vedtatt ikke-eksklusivt verneting.Personvern

Personverns erklæring JOBYY AS JOBYY AS tar personverns data på alvor og ønsker å åpenbare helt åpenlyst hvordan dette emnet behandles i JOBYY.

Når JOBYY brukes er tjenesten utstyrt med et sett personlige data. Personlige data er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. Eksempler på personopplysninger inkluderer navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Imidlertid kan informasjon om geografisk posisjon, IP – adresser og brukeradferd når tjenestene brukes, også utgjøre personopplysninger. Nedenfor forklarer tjenesten til brukerne av JOBYY (heretter referert til som “bruker” eller “brukere”) hvordan data, hva slags data og til hvilke formål data samles inn og hvem disse dataene kan deles med. Til sist informerer JOBYY brukerne om deres rettigheter og interne regler for datalagring. Denne personvern politikken er et tillegg til vilkårene og gjelder for bruk av JOBYY-tjenestene og bruken av alle andre tilbudte tjenester på JOBYY. Personvern politikken som er brukt, refererer til retningslinjene som er tilgjengelige online på JOBYY.no på tidspunktet for brukerens spesifikke besøk eller på tidspunktet for den spesifikke bruken av en JOBYY- tjeneste. Ved å bruke JOBYY-tjenester aksepterer brukeren fullstendig disse personverns reglene. Ellers er det ikke tillatt å bruke JOBYY applikasjonen. II. Datainnsamling

JOBYY samler inn data i forbindelse med registrering av en konto og også i forbindelse med etterfølgende bruk av JOBYY applikasjonen. For å gi en god oversikt over hvordan behandling av personopplysninger utføres, har personopplysningene blitt delt inn i tre kategorier basert på hvordan det samles inn data som er gitt til oss av brukeren

Når en konto opprettes eller aktiviteter utføres gjennom rammen av kontoen, er det nødvendig med personlig informasjon om den enkelte bruker. Personlige data i denne kategorien er preget av at brukeren aktivt gir dataene til oss ved f.eks. å fylle ut et webskjema eller rapportere hendelser som støter eller gi oss tilbakemelding gjennom funksjoner opprettet for slike formål. For å lette registreringen for brukere og for å redusere trusselen mot svindlere og spammere, har brukeren to måter å registrere en konto på:

1. Registrering via Facebook og e-post Registrering med Facebook: JOBYY åpner begrensede mengder brukerdata som er lagret i personens Facebook-profil. Brukeren godtar å dele disse dataene med JOBYY under registreringsprosessen. Ved å opprette en brukerkonto samtykker du i at JOBYY kan innhente, bruke og lagre slik informasjon som e-postadresse, kjønn, alder, telefonnummer og navn/facebook – ID. Denne tillatelsen kan tilbakekalles til Facebook når som helst. Selvfølgelig har JOBYY ikke tilgang til brukerens Facebook – innloggings data. JOBYY er ikke ansvarlig for feil eller uautorisert dataoverføring fra Facebook. JOBYY oppfordrer og anbefaler alltid til å sette seg inn i Facebook´s brukervilkår og personvern.

Registrering med e-post: JOBYY har herved tilgang til brukerens data, slik disse er angitt under registreringsprosessen, dvs. navn, e-postadresse og telefonnummer. Profildataene oppgitt av brukeren må være korrekte, komplette og må kontinuerlig holdes oppdatert. 2. Data samlet inn når du bruker JOBYY applikasjonen Ved å bruke JOBYY applikasjonen for å utføre aktiviteter, tjenester og oppdrag gir brukeren data som er lagret av JOBYY i sin database. Denne prosessen foregår for bruker gjenkjenning og for å sikre levering av tjenesten som brukeren har bedt om, og for å unngå misbruk av tjenesten eller generell sabotasje. JOBYY lagrer også informasjon når brukeren kontakter JOBYY, for eksempel når brukeren sender e-post til JOBYY`s kundestøtte/support, slik at JOBYY kan hjelpe brukeren og svare på åpne spørsmål. JOBYY kan også bruke anonyme og aggregerte data om slike henvendelser for å forbedre sine tjenester. Ved å bruke JOBYY applikasjonen samler JOBYY informasjon om den enkelte brukers aktivitet, f.eks. hvilke tjenester og skjermer som er besøkt i JOBYY`s applikasjon, samt hvilke nettsted og hvordan disse brukes. De innsamlede dataene kan deles inn i følgende typer: a) Teknisk informasjon om brukerens enhet og internettforbindelse Gjennom serverlogger og andre verktøy registrerer operatøren informasjon om brukerens enhet og internettforbindelse, inkludert operativsystem, nettleserversjon, IP – adresser, informasjonskapsler og andre unike identifikatorer. Den tekniske informasjonen behandles vanligvis som aggregerte data for å analysere hvordan JOBYY-tjenester brukes. JOBYY kan imidlertid koble slike data til brukerens konto, for eksempel slik at JOBYY kan tilpasse applikasjonen til brukerens enhet.

b) Informasjon om bruken av JOBYY applikasjonen. JOBYY registrerer brukerens konto-aktiviteter, for eksempel logging inn eller ut av brukerkontoen, og ethvert kjøp av tjenester eller oppdrag via JOBYY applikasjonen. JOBYY lagrer også informasjon om en brukers besøk på JOBYY. JOBYY bruker denne informasjonen blant annet for å forhindre misbruk, for å forbedre applikasjonen og nettsted, samt å gi brukerne personlige tjenester, anbefalinger og annonser. c) Informasjon om brukernes plassering Når JOBYY brukes, kan den enkelte brukerens plassering bli estimert gjennom IP eller Geo-lokalisering oppdaget på personens enhet. Denne informasjonen er for eksempel brukt til å vise innhold eller gi tilbud som er relevante for brukerens plassering. Dette er gjort for å forbedre JOBYY applikasjonens filtrerings systemer og for å identifisere og vise plasseringen av de klassifiserte annonsene som er oppført av brukeren. For å unngå å identifisere en brukeres faktiske nøyaktige plassering, vises en noe forflyttet plassering av selgeren i publiserte klassifiserte annonser. d) Informasjonskapsler og lokalt lagret innhold når JOBYY applikasjonen er i bruk, bruker JOBYY ulike teknologier for å gjenkjenne brukeren. JOBYY applikasjonen benytter seg av “cookies” for å aktivere alle funksjonene på JOBY applikasjonen og for å lette på funksjonaliteten av siden. JOBYY bruker for eksempel informasjonskapsler slik at brukeren ikke trenger å logge inn hver gang han besøker JOBYY´s tjenester eller nettsted. JOBYY kan også lagre anonyme identifikatorer lokalt på brukerens enhet, spesielt mobile enheter som ikke er i stand til å bruke informasjonskapsler. Se punkt VI nedenfor for mer informasjon om informasjonskapsler og anonyme identifikatorer. e) Google Analytics: JOBYY bruker Google Analytics, en web analysetjeneste levert av Google Inc. Google Analytics, som også bruker “cookies”. Brukeren er fri til å ekskludere datainnsamling generert av informasjonskapsler relatert til bruken av JOBYY Website (inkl. IP-adresse), samt fra behandling av slike data. Dette kan gjøres ved ganske enkelt å laste ned og installere respektive nettleser – plugin. Ytterligere informasjon om Google Analytics og tilhørende databeskyttelse finner du under http://tools.google.com/dlpage/gaoptout eller under http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. 3. Informasjon fra andre kilder JOBYY kan fra tid til annen motta informasjon fra andre kilder, for eksempel partnere, annonsenettverk og andre tredjeparter som hjelper JOBYY å forstå brukeraktivitet og preferanser. Dette samles inn for å forbedre JOBYY applikasjonen. Eksempler på dette inkluderer når brukeren oppretter en brukerkonto ved å koble til sin Facebook-profil, og JOBYY kan legge til grunnleggende profil informasjon. En annonseringspartner kan også dele informasjon om hva som skjedde etter at brukeren hadde klikket på en annonse på JOBYY`S nettsted, slik at JOBYY kan måle effekten av en annonse og gi mer relevant innhold eller annonser. Analysen utføres vanligvis på et aggregert og anonymisert nivå. III. Behandlingsformål JOBYY bruker data fra brukeren til følgende sammendrag av formål: JOBYY behandler og kan dele personopplysninger med andre selskaper og/eller datterselskaper av JOBYY AS med det formål å (1) levere JOBYY applikasjonen; (2) forbedre og utvikle JOBYY applikasjonen; (3) personlige annonser, tilbud og anbefalinger; (4) identifisering av markeds-trender; (5) hindre, begrense og undersøke misbruk av JOBYY applikasjonen og dens tjenester. Nærmere informasjon om formål er tilgjengelig her under.

1. Levering av JOBYY tjenester For bruk av JOBYY`s tjenester er det nødvendig at JOBYY identifiserer brukerens nåværende posisjon. Dette tillater JOBYY å vise brukerne hvor tjenesten eller oppdraget skal utføres. I tillegg bruker JOBYY annen personlig informasjon for å tilpasse en brukers konto og gi en god brukeropplevelse. Dette gjelder hovedsakelig brukeropplevelse i forbindelse med registrering, innlogging, surfing mellom tjenester inne på Explorer og kjøp av tjenester og oppdrag. 2. Forbedring og videreutvikling av JOBYY tjenester JOBYY: bruker informasjon for å forbedre sine tjenester, for eksempel ved å prøve å gjøre registreringen, logg inn og betalingsprosesser for premium-tjenester så brukervennlige som mulig. Dette kan føre til at du for eksempel registrerer alle trinn relatert til søket av et bestemt produkt for å forstå om visse elementer i prosessen er forvirrende for brukerne eller ikke. Analysen utføres vanligvis på aggregert og anonymisert nivå, men JOBYY kan også bruke identifiserbare data for å gi teknisk støtte og forstå hvordan hver enkelt bruker JOBYY applikasjonens tjenester. For å forbedre JOBYY applikasjonens tjenester og for å oppdage og analysere feil, bruker JOBYY bestemte sporingsverktøy. Operatøren sporer derfor brukeroppførsel uavhengig, samt via tredjepartsleverandører (for eksempel Google Analytics). En del av disse dataene inneholder (ikke bare) brukerens IP-adresse og brukeradferd. Vær oppmerksom på at Google og andre tredjepartsleverandører også lagrer disse dataene av statistiske årsaker og overfører disse dataene til servere i andre land. Noen tredjepartsleverandører forbeholder seg også retten til å dele den innsamlede informasjonen med andre parter. JOBYY kan informere brukeren om endringer i eller forbedringer av JOBYY applikasjonen ved å bruke sin e-postadresse eller gjennom push-varsler.

3. Personlig reklame, tilbud og anbefalinger: JOBYY bruker informasjon til å tilpasse og skreddersy tjenester, og for å gi brukerne også et innhold som kan være relevant for dem. Noen ganger serverer JOBYY innhold basert på brukerens eksplisitte ønsker gjennom våre filtrerings systemer inne på applikasjonen. Operatøren kan også tjene innhold og anbefalinger basert på brukeraktivitetene; for eksempel når JOBYY anbefaler kategorier basert på popularitet blant brukerne. Videre kan JOBYY bruke informasjon i reklamekampanjer som er skreddersydd til brukerne når de besøker tilknyttede nettsted, tjenester og datterselskaper i JOBYY AS. JOBYY kan annonsere via applikasjonen eller nettsiden ved å samarbeide med tredjepartsleverandører for å optimalisere annonsens innvirkning.

4. Identifisering av markedstrender: JOBYY analyserer data for å forstå markedstrender og for å forbedre, utvikle og tilpasse JOBYY tjenestene. Slike analyser kan gjøres både av JOBYY direkte eller av såkalte dataprosessorer, som analyserer dataene på vegne av JOBYY (underlagt strenge databehandlingsavtaler som opprettholder datafortrolighet og integritet).

5. Forhindre, begrense og undersøke misbruk av JOBYY applikasjon og tjenester: Vi bruker informasjon for å begrense ulike former for misbruk av JOBYY, for eksempel bedragerske aktiviteter, angrep på tjenesten, spamming, uautoriserte pålogginger og andre handlinger som bryter med våre vilkår og betingelser, eller er lovlig forbudt. IV. Bruk av data av tredjepart For alle tjenester som bruker funksjoner for sosiale nettverk som Facebook-knappen eller Google +1-knappen, må du være oppmerksom på at Facebook og andre leverandører av sosiale nettverk kan samle brukerdata, selv om brukeren ikke er registrert på siden eller har ikke spesifikt godkjent dataoverføringen. Ved å bruke populære funksjoner som Facebook “Like-Button” eller Google “+1-knappen”, kan leverandørene av disse funksjonene trekke konklusjoner om sidebesøk og den enkelte brukerens oppførsel. Ytterligere informasjon finnes i vilkårene og personvernreglene til den respektive leverandøren http://www.google.at/intl/no/policies/privacy/, http://www.facebook.com/policy.php Tredjeparter som omfattes av bestemmelsene i punkt V om deling av data, kan samle inn og bruke dataene til å forbedre sine produkter og tjenester og for analyseformål. Tredjeparter kan kun oppgi disse dataene i en aggregert form. V. Overføring av data: JOBYY vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personlige opplysninger enn det som er angitt i denne personvernreglene, med mindre det er pålagt å gjøre det ved lov eller at brukeren har gitt sitt eksplisitte samtykke til det. Personlige data kan imidlertid overføres på grunn av følgende grunner: 1. Overføring av personopplysninger til datterselskaper av JOBYY AS Personopplysninger kan overføres til andre selskaper innenfor JOBYY AS, og selskaper eid helt eller delvis, direkte eller indirekte av JOBYY AS, for så vidt det er relevant for å oppnå de formålene som dataene er utarbeidet for. Slike selskaper kan selvstendig behandle personopplysninger med det formål å tilpasse og forbedre brukerens erfaring og / eller egne produkter og tjenester, i samsvar med personvernreglene som gjelder for hvert enkelt selskap.

2. Opplysninger om personopplysninger til tredjepart: Hvis det er mistanke om ulovlige aktiviteter i forbindelse med bruken av våre tjenester, kan det bli offentliggjort opplysninger til politiet og andre offentlige myndigheter som er underlagt rettslige eller administrative bestemmelser. JOBYY kan dele informasjon med andre tredjeparter dersom de kan bevise en overordnet interesse for identitetsbekreftelse av en bruker, samt ved fastsettelsen av visse ulovlige fakta. Ytterligere tredjeparter må underbygge at kunnskapen om denne informasjonen er viktig bevis for en rettssak. Saken som er nevnt ovenfor, utelukker ikke at personopplysningsassistenter kan brukes. Disse behandler personopplysninger på vegne av operatøren i samsvar med skriftlige personopplysningsavtaler og instruksjoner. Personlige datahjelpere som får tilgang til brukerdata (f.eks. Når en tredjepart brukes til å utføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en server), får ikke rett til å bruke individuelle brukers personlige data til andre formål enn de som er angitt i denne personvernpolitikken.

3. Overføring av personopplysninger til et land utenfor EU/EØS JOBYY kan overføre deler av brukernes personopplysninger til et tredjeland, dvs. et land utenfor EU/ EØS. Personlige data kan for eksempel lagres på servere som befinner seg i et tredjeland. Vi har etablert juridiske mekanismer for å sikre at brukerrettighetene er beskyttet uavhengig av slike overføringer. VI. Cookies og annen teknologi JOBYY-nettstedet bruker “cookies” for å aktivere alle funksjonene på JOBYY-nettstedet og for å lette bruken av siden. “Cookies” er små tekstfiler som tillater JOBYY å lagre spesifikk informasjon på brukerens PC mens han/hun besøker JOBYY´s nettsted. Cookies støtter JOBYY for å finne ut mer om hyppigheten av bruken av nettstedet, antall brukere på nettstedet, samt at JOBYY kan gjøre tilbud så enkelt og effektivt som mulig. Brukeren kan deaktivere informasjonskapsler generelt, begrense dem fra bestemte nettsteder eller justere nettleseren for å informere ham om cookies. Cookies kan når som helst fjernes fra en PC-harddisk. Vær oppmerksom på at i dette tilfellet kan visning av nettstedet være begrenset, og at brukerveiledningen kan være begrenset. I tillegg til informasjonskapsler brukes lokal lagringsplass, pikselkoder og annen lignende teknologi. Disse brukes til å oppnå lignende resultater som informasjonskapsler. Disse teknologiene gjenkjenner brukere og brukerens oppførsel. Noen ganger brukes disse teknologiene i kombinasjon med informasjonskapsler. Disse kan bare blokkeres, fjernes eller deaktiveres i nettlesere som tillater disse innstillingene. VII. Sletting av brukerkontoen: Brukeren har rett til å be om sletting av hans/hennes konto uten å gi noen grunn. Den respektive forespørselen må skrives og sendes til support@jobyy.no Det skal bemerkes at ved å slette en konto vil alle personopplysninger bli slettet. JOBYY forbeholder seg retten til å opprettholde personopplysninger uansett om kontoen er slettet. Mulige årsaker til dette inkluderer (men ikke begrenset til) håndhevelse av vilkårene, overholdelse av lovkrav, støtte til undersøkelser, håndheving av pågående og uferdige avtaler samt løsning av tvister. Hvis lagring av personopplysninger ikke lenger er nødvendig for JOBYY, vil dataene bli ødelagt umiddelbart og for alltid. JOBYY melder alle tredjepartsmottakere av personopplysninger om brukerens forespørsel om å slette hans /hennes data, med mindre dette viser seg å være umulig eller er en uforholdsmessig byrde. Det bør også bemerkes at rettidig sletting av søkeresultater i søkemotorer ikke kan garanteres av JOBYY. Hvis brukeren vil rette opp, rette ut eller slette data innenfor rammen av lovkravene, eller hvis han bestemmer seg for å tilbakekalle samtykket til denne personvernerklæringen, kan han sende en skriftlig forespørsel til JOBYY AS, Skibåsen 20H, 4636 Kristiansand, Norge. Den skriftlige forespørselen skal være berettiget dersom brukeren ber om sletting av personopplysningene i lovverket. Operatøren vil imidlertid ikke kunne gi tilgang til JOBYY- tjenestene dersom brukeren opphever hans/hennes samtykke. Det kan ta opptil 8 uker å behandle brukerforespørsler som angitt i denne paragrafen. VIII. Varighet av lagring: Personopplysninger holdes ikke lenger enn nødvendig for å kunne tilfredsstille formålet med behandlingen. Personlige data blir slettet eller anonymisert med jevne mellomrom når det ikke lenger er relevant for de formålene det er blitt samlet inn. JOBYY vil for eksempel beholde personopplysninger så lenge kontoen ikke er slettet eller brukeren har tilbakekalt samtykket i samsvar med paragraf VI, eller så lenge det er nødvendig for levering av JOBYY- tjenestene eller som ellers er nødvendig for å overholde gjeldende lover og regler. IX. Avsluttende bestemmelser 1. Endringer i personvernerklæringen Så snart JOBYY endrer vilkårene i denne personvernerklæringen, vil den endrede versjonen i kombinasjon med den respektive utgivelsesdato bli publisert her. En eksplisitt henvisning til endringen av personvernreglene blir ikke gjort. Personvernreglene skal automatisk og periodisk vurderes av brukerne for å følge endringene. Hvis en individuell bruker ikke er enig med endringene som er gjort, er han/hun ledig til å be om sletting av kontoen eller tilbakekalling av hans/hennes samtykke til denne personvernpolitikken (se også paragraf VII). 2. Ansvar: JOBYY er ikke ansvarlig for uautorisert tilgang til brukerdata, for eksempel forårsaket av hackere eller systemfeil. 3. Gjeldende lov Denne personvernpolitikken skal være underlagt Norges lov. 4. Krenkelsesklausul Hvis individuelle bestemmelser i denne personvernpolitikken skal være eller bli ineffektive, ugyldige eller uvirksomme, skal dette ikke berøre den juridiske effektiviteten til de andre bestemmelsene i denne personvernpolitikken. I stedet for den ineffektive, ugyldige eller uvirksomme bestemmelsen skal det gis en gyldig og brukbar regel, som tilnærmer seg så nært som mulig at kontraktspartene ville ha økonomisk hensikt hvis kontraktspartene ville ha fulgt med den ineffektive, ugyldige eller uvirksomme bestemmelsen. Ovennevnte bestemmelser gjelder tilsvarende dersom kontrakten viser seg å være ufullstendig.